خدمات آموزشی ما

  1. خانه
  2. >
  3. خدمات
  4. >
  5. آموزش

هدف از تأسیس و فعالیت مراکز حرفه آموزی ، آموزش مهارتهای پایه ،آموزش مهارتهای اجتماعی، آموزش های رفتار کاری  و برای به حداکثر رساندن توانائی های بالقوه و نیز کاهش مشکلات رفتارهای ناشی از معلولیت به منظور کسب آمادگی های لازم برای حضور در شغل حمایت شده و دستیابی به خودکفایی نسبی اجتماعی و اقتصادی همراه با کرامت انسانی می باشد.

هر مرکز توانبخشی حرفه ای بر حسب نیاز به دو واحد پیش حرفه ای و حرفه آموزی تفکیک و به تکمیل ظرفیت مبادرت می نماید.

۱- واحد پیش حرفه ای: به واحدی اطلاق می شود که مجموعه ای از خدمات آموزشی پایه و توانبخشی و حرفه آموزی را به مددجویان کم توان ذهنی و اختلالات طیف اتیسم شدید ارائه می نماید. در این واحد مددجویانی که شرایط ورود به واحد حرفه آموزی را ندارند، پذیرفته می شوند.

۲- واحد حرفه آموزی : در این واحد، مجموعه ای از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه آموزی را به توانخواهانی که توان دریافت آموزش های لازم در حرفه ای خاص را دارند، همراه با آموزش های مرحله مقدماتی در راستای کسب آمادگی شغلی ارائه می گردد.

 

واحد های پیش حرفه ای: 

نظر به اینکه مددجویان حاضر در این واحد، اغلب توانایی ترخیص و استفاده از خدمات سایر مراکز روزانه را ندارند ،لذا می توانند تا کسب حداقل توانائی برای احراز شرایط شغلی مشخص، بدون محدودیت سقف زمانی از خدمات این واحد استفاده نمایند.

لذا ترخیص زمانی حاصل می شود که :

  • مددجو قابلیت انتقال به واحد حرفه آموزی را کسب نماید.
  • تقاضای مستدل قیم قانونی و خانواده وی برای ترخیص
واحد های حرفه آموزی: 

توانخواهان حاضر در این واحد، اغلب توانایی ترخیص و حضور در کارگاه های تولیدی حمایتی را کسب می نمایند.

“از ۲۱ توان یاب پذیرش شده در مجتمع رعد طالقان ، ۹ توان یاب در پیش حرفه ای و ۱۲ توان یاب در حرفه آموزی مشغول به آموزش هستند.”

محتوای آموزشی ما:

گالری تصاویر

فهرست