روانشناسی

  1. خانه
  2. /
  3. خدمات
  4. /
  5. روانشناسی

توان یابان  مجموعه و خانواده های آن ها در بخش روان شناسی و کاردرمانی خدمات دریافت می نمایند.

خدمات روانشناسی شامل : آموزش های LSE   و مهارت های خودیاری.

تعداد ۳۰ پرونده مشاوره ای درمجموعه رعد موجود است که از توان خواهان و خانواده هایشان و ۲۰ پرونده از مددجویان و افراد غیر نیازمند که برای دریافت مشاوره مراجعه نمودند.

فهرست