احمد میرزاخانیرییس هیئت مدیره
اکبر محمود کلایهمدیرعامل
بهمن رضاخانیعضو هیئت مدیره
نصراله هاشمیعضو هیئت مدیره
فریبرز صادقیانعضو هیئت مدیره
قدسی ایران شادخوعضو هیئت مدیره
جبار شاه محمدیعضو هیئت مدیره
عبدالرسول عباسیعضو هیئت مدیره
رضاسادات باریکانیعضو هیئت مدیره
سیروس مظلومیعضو هیئت مدیره
مهناز چراغیمسئول فنی
محمد قدسیکارپرداز
مژگان حقیقیمسئول روابط عمومی
زهرا مومنی دینه رودیمسئول بخش آموزش و مسئول دفتر
محمد کشاورزیکاردرمان
مصطفی سادات رسولمسئول خدمات ساختمان
مریم احمدیمسئول فروشگاه
نگار الماسیمربی
کلثوم قدسیمربی
علی اصغر شکرگزارمربی
علیرضا شکیبامربی
نگار عباسیمربی
فرزانه عباسیمربی
سهیلا عباسیمربی
لیلا اسکندری مربی
مهری جلیلیمربی
معصومه سادات رسولمربی
زهرا صادقیانمربی
غلام حسین امیرخانیریاست هیئت امناء
حسن عباسیعضو هیئت امناء
محمود لایقیعضو هیئت امناء
پرویز جعفریانعضو هیئت امناء
پوران دخت حقیقیعضو هیئت امناء
حسن عباسیرئیس گروه حمایت
نصراله هاشمیعضو گروه حمایت
فریبرز صادقیانعضو گروه حمایت
مهناز چراغیعضو گروه حمایت
خانم کرکیعضو گروه حمایت
فرزانه عباسیعضو گروه حمایت
سهیلا عباسیعضو گروه حمایت
لیلا اسکندری عضو گروه حمایت
مهری جلیلیعضو گروه حمایت
معصومه سادات رسولعضو گروه حمایت
مهوش اجلالیعضو گروه حمایت
سید هدایت موسویانعضو گروه حمایت
زهرا صادقیانعضو گروه حمایت
پوران دخت حقیقیریاست گروه بانوان
مژگان حقیقیعضو گروه بانوان
مهیاره حقیقیعضو گروه بانوان
مهوش یوسفیعضو گروه بانوان
روحی اجلالیعضو گروه بانوان
هیئت مدیره
احمد میرزاخانیرییس هیئت مدیره
اکبر محمود کلایهمدیرعامل
بهمن رضاخانیعضو هیئت مدیره
نصراله هاشمیعضو هیئت مدیره
فریبرز صادقیانعضو هیئت مدیره
قدسی ایران شادخوعضو هیئت مدیره
جبار شاه محمدیعضو هیئت مدیره
عبدالرسول عباسیعضو هیئت مدیره
رضاسادات باریکانیعضو هیئت مدیره
سیروس مظلومیعضو هیئت مدیره
مسئولین موسسه
مهناز چراغیمسئول فنی
محمد قدسیکارپرداز
مژگان حقیقیمسئول روابط عمومی
زهرا مومنی دینه رودیمسئول بخش آموزش و مسئول دفتر
محمد کشاورزیکاردرمان
مصطفی سادات رسولمسئول خدمات ساختمان
مریم احمدیمسئول فروشگاه
نگار الماسیمربی
کلثوم قدسیمربی
علی اصغر شکرگزارمربی
علیرضا شکیبامربی
نگار عباسیمربی
فرزانه عباسیمربی
سهیلا عباسیمربی
لیلا اسکندری مربی
مهری جلیلیمربی
معصومه سادات رسولمربی
زهرا صادقیانمربی
هیئت امنا
غلام حسین امیرخانیریاست هیئت امناء
حسن عباسیعضو هیئت امناء
محمود لایقیعضو هیئت امناء
پرویز جعفریانعضو هیئت امناء
پوران دخت حقیقیعضو هیئت امناء
گروه حمایت
حسن عباسیرئیس گروه حمایت
نصراله هاشمیعضو گروه حمایت
فریبرز صادقیانعضو گروه حمایت
مهناز چراغیعضو گروه حمایت
خانم کرکیعضو گروه حمایت
فرزانه عباسیعضو گروه حمایت
سهیلا عباسیعضو گروه حمایت
لیلا اسکندری عضو گروه حمایت
مهری جلیلیعضو گروه حمایت
معصومه سادات رسولعضو گروه حمایت
مهوش اجلالیعضو گروه حمایت
سید هدایت موسویانعضو گروه حمایت
زهرا صادقیانعضو گروه حمایت
گروه بانوان
پوران دخت حقیقیریاست گروه بانوان
مژگان حقیقیعضو گروه بانوان
مهیاره حقیقیعضو گروه بانوان
مهوش یوسفیعضو گروه بانوان
روحی اجلالیعضو گروه بانوان
فهرست